PIC 2124

Δρ Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης PhD

 Εργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης

α.1 Προσωπικές πληροφορίες

  Ονοματεπώνυμο:                  Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης

  Όνομα πατρός:                     Μιλτιάδης

  Οικογενειακή Κατάσταση:      Έγγαμος

  Τηλέφωνο:                             26910-22058 (ΤΕΙ)

  Ιστότοπος:                              www.intelhealthphysicslab.gr  

  Ηλεκτρονική διεύθυνση:         ckoutsog@teiwest.gr   

 

α.2  βαθμιδα                         

 Αναπληρωτής  Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ηλεκτροφυσιολογία»

 

Α.3 Καταγραφή Προσόντων

 

Α.3.1 Τίτλοι Σπουδών και Διατριβές

1.      Πτυχίο Φυσικού Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικό, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φεβρουάριος 1987 (Α.Μ.: 300)

2.      Διδακτορικό Δίπλωμα  στην Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικό, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικομαθηματικό μοντέλο συσχέτισης νευροανατομικού υποστρώματος και απόκρισης ακουστικών προκλητών δυναμικών, Απρίλιος 1994  (Α.Δ.: 166)

3.      Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου «εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών», Μάϊος 1994 (YΑ: 3α/5084)

 

Α3.2 Διδακτικό έργο

·         Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ της Πάτρας με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 7 έτη 7 μήνες και 10 ημέρες μέχρι την 15-4-2008 (απ. πρωτ. 4554/15/4/08 απόφαση προέδρου ΤΕΙ Πάτρας)

·         Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία με πλήρες ωράριο (14 ωρών/εβδ) από 16-4-2008 έως και 2-3-2011. (σύνολο 10 έτη 7 μήνες και 10 ημέρες ή 11 έτη 7 μήνες και 10 ημέρες μέχρι 30-6-2012)

 

Α3.3 Επιστημονικό έργο

Α.3.3.1 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (28)

1.  SN Kouni, S Giannopoulos, N Ziavra, C Koutsojannis Brainstem auditory evoked potentials with the use of acoustic clicks and complex verbal sounds in young adults with learning disabilities  , American journal of otolaryngology 2013, 34 (6), 646-651   

2.   Koutsojannis C, Lithari C, Hatzilygeroudis I.Managing urinary incontinence through hand-held real-time decision support aid. Comput Methods Programs Biomed. 2012 Jul;107(1):84-9. Epub 2012 Mar 28.

3.      Kounis NG, Kounis GN, Koutsojannis C, Tsigkas G, Almpanis G, Mazarakis A. Metal allergy, atrial septal occluder devices and the risk of Kounis syndrome. Ann Thorac Surg. 2010 Dec; 90(6): 2087-8.

4.      Almpanis G, Mazarakis A, Tsigkas G, Koutsojannis C, Kounis GN, Kounis NG. Acute stent thrombosis and atopy: implications for Kounis syndrome. Int J Cardiol. 2010 Nov 19;145(2): 398-400.

5.      Almpanis GC, Tsigkas GG, Koutsojannis C, Mazarakis A, Kounis GN, Kounis NG. Nickel allergy, Kounis syndrome and intracardiac metal devices. Int J Cardiol. 2010 Nov 19;145(2):364-5. Epub 2010 Mar 6.

6.      Kounis NG, Kounis GN, Almpanis G, Mazarakis A, Koutsojannis C. Extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN), acute myocardial infarction and the Kounis syndrome.  Arch Med Res. 2010 Feb;41(2):149; author reply 150. Epub 2010 Mar 24. No abstract available.

7.      Niarchos C, Kounis GN, Frangides CR, Koutsojannis CM, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, Kounis NG. Large hydatic cyst of the left ventricle associated with syncopal attacks. Int J Cardiol. 2007 May 16;118(1):e24-6.

8.      Kouni SN, Papadeas ES, Varakis IN, Kouvelas H, Koutsojannis CM. Auditory brainstem responses in dyslexia: comparison between acoustic click and verbal stimulus events. J Otolaryngol. 2006 Oct;35(5):305-9.

9.      Kiekkas P, Karga M, Poulopoulou M, Karpouhtsi I, Papadoulas V, Koutsojannis C. Hypersersensitivity and Kounis syndrome due to a viper bite. Frangides C, Kouni S, Niarchos C, Koutsojannis C. Eur J Intern Med. 2006 May;17(3):215-6.

10.      Use of technological equipment in critical care units: nurses' perceptions in Greece. J Clin Nurs. 2006 Feb;15(2):178-87.

11.  Frangides CY, Koulouras V, Kouni SN, Tzortzatos GV, Nikolaou A, Pneumaticos J, Pierrakeas C, Niarchos C, Kounis NG, Koutsojannis CM. Snake venom poisoning in Greece. Experiences with 147 cases. Eur J Intern Med. 2006 Jan;17(1):24-7.

12.  Papasimos S, Koutsojannis CM, Panagopoulos A, Megas P, Lambiris E. A randomised comparison of AMBI, TGN and PFN for treatment of unstable trochanteric fractures. Arch Orthop Trauma Surg. 2005 Sep;125(7):462-8.

13.  Soufras GD, Ginopoulos PV, Papadaki PJ, Zavras GM, Gouvelou-Deligianni GV, Batsolaki M, Kouni S, Kounis NG, Koutsojannis CM.Penicillin allergy in cancer patients manifesting as Kounis syndrome. Heart Vessels. 2005 Jul;20(4):159-63.

14.  Cefuroxime-induced coronary artery spasm manifesting as Kounis syndrome. Mazarakis A, Koutsojannis CM, Kounis NG, Alexopoulos D. Acta Cardiol. 2005 Jun;60(3):341-5.

15.  Kounis NG, Kouni SN, Koutsojannis CM.Myocardial infarction after aspirin treatment, and Kounis syndrome. J R Soc Med. 2005 Jun;98(6):296.

16.  Koutsojannis CM, Mallioris CN, Kounis NG. Corticosteroids, Kounis syndrome and the treatment of refractory vasospastic angina. Circ J. 2004 Aug;68(8):806; author reply 807.

17.  Koutsojannis CM, Kounis NG. Lepirudin anaphylaxis and Kounis syndrome. Circulation. 2004 Jun 8;109(22):e315; author reply e315.

18.  Kounis NG, Zavras GM, Papadaki PJ, Kouni SN, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, Koutsojannis CC. Pneumomediastinum and cervical emphysema associated with unusual clinical and electrocardiographic manifestations--a case report. Angiology. 2003 Sep-Oct;54(5):631-5.

19.  Kounis NG, Zavras GM, Papadaki PJ, Kouni SN, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, Markoglou C, Goudevenos JA, Mallioris CN, Kokkinis C, Kalokairinou K, Grapsas N, Kounis GN, Koutsojannis CM. Electrocardiographic changes in elderly patients during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Can J Gastroenterol. 2003 Sep;17(9):539-44.

20.  Zavras GM, Papadaki PJ, Kokkinis CE, Kalokairinov K, Kouni SN, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, Koutsojannis C.  Kounis syndrome secondary to allergic reaction following shellfish ingestion. Int J Clin Pract. 2003 Sep;57(7):622-4.

21.  Kounis NG, Zavras GM, Papadaki PJ, Kouni SN, Batsolaki M, Gouvelou-Deligianni GV, Mallioris CN, Artinopoulos CJ, Feretis A, Koutsojannis CM.  Late colonic obstruction after barium meal examination in a myxoedematous patient. Int J Clin Pract. 2003 Jan-Feb;57(1):68-9.

22.  Kounis NG, Zavras GM, Papadaki PJ, Soufras GD, Poulos EA, Goudevenos J, Alangoussis A, Antonakopoulos K, Frangides C, Peristeropoulou S, Koutsojannis Allergic reactions to local glyceryl trinitrate administration. C. Br J Clin Pract. 1996 Dec;50(8):437-9.

23.  Zavras GM, Papadaki PJ, Kounis NG, Vasilakos PJ, Artinopoulos CJ, Koutsojannis C, Panayiotakis GS, Goudevenos JA, Fezoulidis IB.Electrocardiographic changes in elderly patients during small bowel enema. Invest Radiol. 1996 May;31(5):256-60.

24.  Karamitsos DG, Kounis NG, Zavras GM, Kitrou MP, Goudevenos JA, Papadaki PJ, Koutsojannis CM. Brainstem auditory evoked potentials in patients with ischemic heart disease. Laryngoscope. 1996 Jan;106(1 Pt 1):54-7.

25.  Nikiforidis G, Koutsojannis C, Giannoulis S, Barbalias G. Reduced variance of latencies in pudendal evoked potentials after normalization for body height Neurourol Urodyn 1995;14(3):239-51.

26.  Nikiforidis G, Tsambaos D, Karamitsos D, Koutsojannis C, Georgiou S. Effects of oral isotretinoin on human auditory brainstem response. Dermatology. 1994;189(1):62-4.

27.  Nikiforidis GC, Koutsojannis CM, Varakis JN, Goumas PD Reduced variance in the latency and amplitude of the fifth wave of auditory brain stem response after normalization for head size.. Ear Hear. 1993 Dec;14(6):423-8.

28.  Nikiforidis GC, Tsambaos DG, Karamitsos DS, Koutsojannis CC, Georgiou SV. Abnormalities of the auditory brainstem response in vitiligo. Scand Audiol. 1993;22(2):97-100.

 

Συνολικός Impact Factor :   90.92

Ετεροαναφορές:   603 (έως 15/1/2014)

 

Α.3.3.2 Επιστημονικές Ανακοινώσεις (46)

 1. Nikiforidis G., Tsambaos D., Karamitsos D., Koutsojannis C., Georgiou S.: "Effects of oral isotretinoin on human auditory brainstem response". Proc. 'Retinoids 10 Years on' ‑ An International Symposium, (Nov. 16‑17, 1990 Geneva, Switzerland).
 2. Nikiforidis G., Koutsojannis C., and Tsambaos D.: "Effects of oral etretinate on the auditory brainstem response of psoriatic patients". Proc. Fifth International Psoriasis Symposium (1991 Chicago, USA ).
 3. Nikiforidis G., Tsambaos D., Koutsojannis C., and Georgiou S.: "Abnormal auditory brainstem response (ABR) in Vitiligo". Proc. 2nd Congr. European Academy of dermatology and Venereology  (October 10‑13, 1991, Athens, Greece), 204.
 4. Nikiforidis G., Koutsojannis C., and Tsambaos D.: "Effects of oral etretinate on the auditory brainstem response of psoriatic patients". Proc. 2nd Congr. European Academy of dermatology and Venereology (October 10‑13, 1991, Athens, Greece) 375.
 5. Nikiforidis G., Koutsojannis C.: "Influence of anthropometric differencies on the auditory evoked potentials". Proc. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (July 7‑12, 1991 Kyoto, Japan).
 6. Nikiforidis G., Koutsojannis C., and Raptis S.: "Influence of Head Size on the Latencies and Amplitudes of the Auditory Evoked Potentials". Proc. IV International Symposium in Biomedical Engineering (Sept 17‑19, 1991, Peniscola, Spain), 91‑92.
 7. Nikiforidis G., Koutsojannis C., Karamitsos D.: "Improvement of the diagnostic sensitivity of the BAEP amplitudes after normalization for  skull thickness and head size". Proc. VI Mediterranean conference on medical and biological engineering. (July 5‑10, 1992. Capri . Italy) vol I:137‑140.
 8. Nikiforidis G., Koutsojannis C.: "Improvement of the specificity of brainstem auditory evoked potentials using frequency‑specific stimuli". Proc. 2nd Far Eastern Conference on medical and Biological Engineering (August 1993 Pekino, China).
 9. Barbalias G., Koutsojannis C., Nikiforidis G.: "Differential diagnosis between sensory and motor deficit impotence through the analysis of neuro‑urophysiological findings".Proc.24th An.Meeting Intern. Contin. Society, (Aug-Sept 1994 Prague, Czech Republic).
 10. Karamitsos D.G., Kounis N.G., Zavras G.M., Kitrou M.P., Soufras G.D., Koutsojannis C., Nikiforidis G.: "Coronary Artery Disease and Auditory Brainstem Evoked Potentials". Proc. American College of Cardiology 44th Ann. Scientific Session (Sept 9, 1994 Sichago USA)
 11. Dandinis C., Giannoulis S. &  Koutsojannis C. : «Pudendal Evoked Potentials  For Chindren Myelomeningocele (MMC)  Diagnosis». Proc. Congr. Europ. Association of Urology (Sept 1-4, 1996, Paris, France).
 12. Giannoulis S., Koutsojannis C.: «Pudendal  Evoked Potentials  in combination with urodynamic study for children Myelomeningocele (MMC)  Diagnosis», SIU 24th World Congress (Sept, 1997, Montreal, Canada).
 13. Koutsojannis C., Giannulis S.: "Electrical Stimulation And Pudendal Evoked Potentials For The Management Of Neuregenic Bladder  Dysfunction”. Int Urogyn Conf. (Sept 9-13, Buenos Aires,1999, Brazil).
 14. Koutsojannis C. Giannoulis S.,: «Pudendal  Evoked Potentials  As First-Line  Diagnostic Approach For Children With  Myelomeningocele (MMC)» Int Urogyn Conf  (Sept 9-13, Buenos Aires,1999, Brazil).
 15. 15.  Hatzilygeroudis, J. Prentzas, C. Koutsojannis  : «Architectural Aspects of a Web-based I.T.S. for teaching the Design of Educational Software» World  Conf.  EDMEDIA 2001 (25-30 June 2001 Tampere, Finland)
 16. 16.  J. Prentzas, I. Hatzilygeroudis, C. Koutsojannis: «A Web-Based ITS Controlled by a Hybrid Expert System» IEEE Int Conf Adv. Learn.Techn. 2001  (6-8 August 2001  Wisconsin, USA).
 1. C. Koutsojannis,  J. Prentzas, I. Hatzilygeroudis: «A web-based Intelligent System teaching Nursing Students Fundamental Aspects of Biomedical Technology» EMBC2001 23rd An. Int. Conf IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (25-25 Oct 2001 Istambul, Turkey).
 2. C. Koutsojannis, I. Hatzilygeroudis: “Fuzzy Neurules:Edging over Neurules”, 3rd WSEAS Int. Conf. On Information Science and Applications 3rd WSEAS Int. Conf. on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC'03) (15-17 Nov 2003, Rhodes).
 3.  I. Hatzilygeroudis, Ch. Gianoulis and C. Koutsojannis, "A Web-Based Education System for Predicate Logic", Proceedings of the ICALT-2004, Joensuu, Finland, Aug 30-Sept 1, 2004, 106-110. (Λόγος αποδοχής: 30,5%).
 4. C. Koutsojannis, I. Hatzilygeroudis and J. Prentzas, “A Web-Based Intelligent Tutoring System Teaching Health Care Technology”, Procs of the IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2004), Feb. 16-18, 2004, Innsbruck, Austria, 607-612.
 5. C. Koutsojannis and I. Hatzilygeroudis, "FESMI: A Fuzzy Expert System for Diagnosis & Treatment of Male Impotence", Proceedings of the KES-2004, Wellington, New Zealand.
 6.  I. Hatzilygeroudis, P. Chountis, Ch. Giannoulis and C. Koutsojannis, “Using Expert Systems Technology for Student Evaluation in a Web Based Educational System”, Procs of the IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2005), Feb. 21-23, 2005, Grindelwald, Switzerland, 534-539.
 7. Ι. Hatzilygeroudis, Ch. Giannoulis and C. Koutsojannis, Combining Expert Systems and Adaptive Hypermedia Technologies in a Web Based Educational System, Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technology (ICALT-2005), Kaohsiung, Taiwan, July 5-8, 2005, IEEE Computer Society, 249-253.
 8. Constantinos Koutsojannis , Jim Prentzas, Ioannis Hatzilygeroudis, A Web-Based Intelligent Tutoring System Teaching Nursing Students Fundamental Aspects of Health Care Technology MEDINFO 2004 M. Fieschi et al. (Eds), Amsterdam: IOS Press, © 2004 IMIA.
 9.  C. Koutsojannis, G. Beligiannis, I. Hatzilygeroudis and C. Papavlasopoulos Using a Hybrid AI Approach for Exercise Difficulty Level Adaptation HT-2005 International Workshop on Combining Intelligent and Adaptive Hypermedia Methods/Techniques in Web-based Education Systems September 6, 2005.
 10. Chryssi Kalpini-Papadopoulou, Koutsojannis Constantinos.  Evaluating the importance of supervision in social work education SOCIAL WORK 2005, Social Work Challenges for Social Cohesion  May 23-25, Lefkosia, Cyprus
 11. George Barbopoulos,  Constantinos Koutsojannis. Question-Asking vs. Model-Tracing Tutors in Dialog-Based Educational Systems, The Best Student Paper Award, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE '05), Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
 12. Apostolos Kandilis, Constantinos Koutsojannis & Ioannis  Hatzilygeroudis. FUGAS: A Fuzzy Expert System for Diagnosis & Treatment of Acid-Base Disturbances, 5th European Symposium on BioMedical Engineering  ESBME 2006  7th to 9th July 2006, Patras, Greece  University of Patras.
 13. Constantinos Koutsojannis, Ioannis Hatzilygeroudis. Fuzzy-Evolutionary Synergism in an Intelligent Medical Diagnosis System, KES 06 International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems  9-11 October 2006 Bournemouth, UK.
 14. Beligiannis G, Koutsojannis C, Hatzilygeroudis I. Evolutionary synergism in a medical expert system, KES 06 International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems 9-11 October 2006 Bournemouth, UK
 15. Ioannis Hatzilygeroudis, Constantinos Koutsojannis, Kostas  Papavlasopoulos Automatic Generation of  Personalized Assessment for a Web-based Intelligent Educational System  ICALT 06, Netherlands
 16. Koutsojannis C, Hatzilygeroudis I. FUNEUS: A neurofuzzy approach based on fuzzy adaline neurons, STAIRS 2006, Riva del Garda  (August 2006 ITALY).
 17. C Koutsojannis, A Andrikopoulos, H Patakas, I Basilakakis, M Katsardi Web-based education against computer anxiety of greek health care professionalsProceedings of the 12th WSEAS international conference on Computers, 51-56Μ, 2008
 18. A Papadopoulos, M Katsardi, C Koutsojannis Nicotine addiction among physicians in Greece Annals of General Psychiatry 7 (Suppl 1), S340 2008
 19. M Katsardi, C Koutsojannis The impact of biomedical technology education on health care professional's technophobia, Annals of General Psychiatry 7 (Suppl 1), S337, 2008
 20. S Vandarakis, E Vandarakis, M Katsardi, C Koutsojannis  Daily stress and concept of self in Greek ambulance personnel  Annals of General Psychiatry 7 (1), S334 2008
 21. C Koutsojannis, I Hatzilygeroudis PIESYS: a patient model-based intelligent system for continuing hypertension management Knowledge Management for Health Care Procedures, 137-148, 2008
 22. I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, N Papachristou Improving the Adaptiveness of an e-Learning System Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, 177-198, 2008 
 23. Katsardi M., Koutsojannis C.: Μale Ιnfertility and Depression Disorder in Greece, XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Sept, 2008 Prague Czech Republic.
 24.   Koutsojannis C , Katsardi M.: The Relationship between Depression and Internet Use of Young people in Greece, XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Sept, 2008 Prague Czech Republic.
 25. Koutsojannis C.  MEDICAL PHYSICS EDUCATION IN GREECE: CURRENT STATUS AND A NEW PROPOSALIAEA Seminar &Workshop Synergy of  nuclear sciences and medical physics ...2010
 26. C Koutsojannis, S Kaplanis, Medical Physics Degree: A Mature Choice For Greece, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7-12 ...2010 
 27. C Koutsojannis, E Nabil, M Tsimara, I Hatzilygeroudis , 2009 Using Machine Learning Techniques to improve the behaviour of a medical decision support system for prostate diseases, ISDA'09. Ninth ...2009
 28. Papandreou M. Billis E., Giatrakou S., Parasiri E., Tsepis E., Fousekis K,m Koutsojannis C. The effects of taping on upper trapezius electromyographic activity among patients with suspected subacromial impingement and anterior glenohumaral subluxation: A pilot study.14th Ann Congress of the European Coll of Sport Science, Oslo/Norway June 24-27, 2009.
 29. CM Koutsojannis Electric Stimulation and Pudendal Evoked Potential Recordings for Management of Stress Incontinence in Women 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biomedical Engineering 2009
 30. C Koutsojannis, M Tsimara, E Nabil HIROFILOS: a medical expert system for prostate diseases Intelligent Systems Design and Applications, 2009. Proceedings

 

      (Πηγή: www.scopus.com )

Β.1 Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα και Διδακτική Εμπειρία

 

β.1.1     Διδασκαλία Μαθημάτωνάθημα, εξάμηνο,ώρες/εβδ)

α. ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ

                Ακαδημαϊκό έτος 2007/8   

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία)                           Α εξαμ            2

·         Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία (Θεωρία)             Γ εξαμ             2

·         Βιοστατιστική - Οικονομία της Υγείας (Θεωρία)       ΣΤ εξαμ           2

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                        ΣΤ εξαμ           2

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Θεωρία)                               Ζ εξαμ             2

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Εργαστήριο)                         Ζ εξαμ             4

                                                                                    Σύνολο                  14 ώρες/εβδ      

                Ακαδημαϊκό έτος 2008/9  

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία)                           Α εξαμ            2

·         Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία (Θεωρία)             Γ εξαμ             2

·         Βιοστατιστική - Οικονομία της Υγείας (Θεωρία)       ΣΤ εξαμ           2

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                        ΣΤ εξαμ           2

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Θεωρία)                               Ζ εξαμ             2

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Εργαστήριο)                         Ζ εξαμ             4

                                                                                    Σύνολο                  14 ώρες/εβδ

              Ακαδημαϊκό έτος 2009/10

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία)                           Α εξαμ            2

·         Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία (Θεωρία)             Γ εξαμ             2

·         Βιοστατιστική - Οικονομία της Υγείας (Θεωρία)       ΣΤ εξαμ           2

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                        ΣΤ εξαμ           2

                                                                                    Σύνολο                  8 ώρες/εβδ

                Ακαδημαϊκό έτος 2010/11 (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)  

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία) [Χειμερινό]       Α εξαμ            2

·         Αρχές Βιοφυσικής-Ηλεκτροφυσιολογία (Θεωρία)     Γ εξαμ             2

·         Βιοστατιστική (Θεωρία)                                             ΣΤ εξαμ           2

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                        ΣΤ εξαμ           2

·         Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης             [Εαρινό]          ΣΤ εξαμ           2

                                                                                    Σύνολο                  8 ώρες/εβδ

Ακαδημαϊκό έτος 2011/12 (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)  

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία) [Χειμερινό]       Α εξαμ            2

·         Αρχές Βιοφυσικής-Ηλεκτροφυσιολογία (Θεωρία)     Γ εξαμ             2

·         Βιοστατιστική (Θεωρία)                                             ΣΤ εξαμ           2

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                        ΣΤ εξαμ           2

·         Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης             [Εαρινό]          ΣΤ εξαμ           2

                                                                                    Σύνολο                  8 ώρες/εβδ

                           Β. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες»

                Ακαδημαϊκό έτος 2007/8   

·         Τεχνητή  Νοημοσύνη και Αναπαράσταση Γνώσης                             Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2008/9  

·         Τεχνητή  Νοημοσύνη και Αναπαράσταση Γνώσης                             Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2009/10

·         Τεχνητή  Νοημοσύνη και Αναπαράσταση Γνώσης                             Γ εξαμ   3

                           Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

                Ακαδημαϊκό έτος 2007/8   

·         Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής                 Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2008/9  

·         Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής                 Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2009/10

·         Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής                 Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2010/11  

·         Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής                 Γ εξαμ   3

                Ακαδημαϊκό έτος 2011/12  

·         Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής                 Γ εξαμ   3

·         Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων για τη             Γ εξαμ   3

Συνδυαστική Μελέτη Δομής και Λειτουργίας του

Ανθρωπίνου Εγκεφάλου


 

β.2 εισηγηση – επιβλεψη πτυχιακων εργασιων

      Β.2.1 Προπτυχιακές εργασίες

Ολοκληρωμένες

2008-9

Τμήμα Νοσηλευτικής

1.      Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας για νοσηλευτές / Επιμέλεια: Λιαπαρινός Σπυρίδων, Κώνστας Νικόλαος

2.      Σύστημα τηλ-εκπαίδευσης στο μάθημα της ανατομίας / Σπουδαστής: Ιωάννης Βασιλακάκης

3.      Συστήματα τηλεεκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία : αξιολόγηση-αποτελεσματικότητα / Σπουδαστές: Αναγνωστούδη Ειρήνη, Ανδρικόπουλος Ανδρέας

4.      Εκπαίδευση στην βιοιατρική τεχνολογία απο το ιντερνετ / Σπουδάστριες: Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Σκανδάλη Γεωργία, Στεφάνου Παρασκευή

5.      Εμφυτεύσιμα τεχνητά μέλη και όργανα / Επιμέλεια: Γράψας Ανδρέας, Δημήτρη Ελένη

6.      Κατάθλιψη και διαδίκτυο / Σπουδάστριες: Κατσαρού Αγγελική, Κασταρού Βασιλική, Μερεκούλια Βασιλική

7.      Οι κυριότερες παθήσεις του στομάχου και του δωδεκαδάχτυλου και η χρήση της τεχνολογίας / Σπουδαστής: Σταυρούλα Χριστίνα Κολλιανιάτη

8.      Διαγνωστικές εξετάσεις - Νοσηλευτική παρέμβαση και νοσηλευτική διεργασία στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας / Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Σοφλία, Πανούτσου Χριστίνα, Μπερμπερίδη Γεωργία

9.      Εργαστήρια ύπνου και νοσηλευτική / Επιμέλεια: Αθανασίου Σπυριδούλα

10.  Ακτινοπροστασία απο μη ιοντιζούσες ακτινοβολίες / Σπουδαστής: Γραψίτη Μαρία, Καραϊσκου Αγγελική

11.  Καρκινογένεση : Καρκίνος του πνεύμονα / Σπουδάστρια: Δαμιανοπούλου Δ. Ηλέκτρα, Μεντζά Ζωή

12.  Ανθρώπινος οργανισμός και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία / Σπουδάστριες: Γαλανοπούλου Α. Αδαμαντία, Γατουρτζίδου Σ. Αναστασία

13.  Σχιζοφρένεια και συστήματα διάγνωσης-υποστήριξης απο τον υπολογιστή και το διαδίκτυο σε ψυχικά ασθενείς / Σπουδάστρια: Σακκάτου Κωνσταντίνα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

1.      Ασφάλεια και υγιεινή κατά την άσκηση του φυσιοθεραπευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα / Σπουδάστριες: Μαυρουλέα-Σοφιανοπούλου Ιωάννα, Παινέση Φωτεινή

2.      Βιοϊατρική τεχνολογία στη φυσικοθεραπεία / Σπουδαστής: Μαροειδής Παναγιώτης

3.      Σωματοαισθητικά πρόκλητα δυναμικά στην φυσικοθεραπεία / Επιμέλεια: Μπαχού Γεωργία, Παπουτσή Δέσποινα

4.      Οι εφαρμογές της ηλεκτρομυογραφίας στη φυσικοθεραπεία / Υπεύθυνη φοιτήτρια: Γερούτη Όλγα

5.      Ερευνητικά πρωτόκολλα διαγνωστικής υπερηχογραφίας στις ιατρικές ειδικότητες και τη φυσικοθεραπεία / Ευάγγελος Αγγελής

2009-10

1.      Εγκεφαλική Παράλυση - Διαταραχές Ισορροπίας - Πτώσεις / Σπουδάστρια : Λαζαρίδου Σταυρούλα

2.      Οι σπουδές φυσικοθεραπείας στην Ευρώπη / Σπουδάστριες: Κατσέλη Ρενάλντα, Πανταζής Λάζαρος

3.      Περίδεση τύπου 'tape' σε παθολογικές καταστάσεις του ώμου : Μία ηλεκτρομυογραφική μελέτη / Σπουδάστριες : Γιατράκου Σταυρούλα, Παρασύρη Τερέζα ;

4.      Υπέρταση και Φυσικοθεραπεία / Σπουδαστής: Μαυρόπουλος Δημήτριος

5.      Τεχνητά μέλη και Φυσικοθεραπεία/Σπουδάστριες: Κολοβού Αργυρού, Παππά Ανίσα.

2010-11

1.      Η σχέση των φυσικοθεραπευτών με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες / Σπουδαστές : Θεοδωροπούλου Βασιλική, Στραβόλαιμος Δημήτριος, Φιλίππου Νικόλαος

2.      Ηλεκτρομυογραφική μελέτη κινητικών προτύπων κορμού σε άτομα με οσφυαλγία /Φοιτήτρια: Χαραλαμποπούλου Βενετία.

3.      Κόστος αποκατάστασης από συνήθεις αθλητικές κακώσεις στα ομαδικά αθλήματα στην Ελλάδα – Η περίπτωση του ποδοσφαίρου / Σπουδαστής: Κορτέσης Σπύρος

4.      Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από το τεχνολογικό εξοπλισμό εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας / Σπουδαστής: Χαϊδεμένος Παναγιώτης

5.      Οργάνωση – Λειτουργία Κέντρων Αποκατάστασης και ο Ρόλος του Φυσικοθεραπευτή στα πλαίσια ανοίγματος του Επαγγέλματος/ Σπουδαστής: Χρονόπουλος Ανδρέας, Κομνηνός Στέφανος

Πηγή: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Πάτρας

Β.2.2 Μεταπτυχιακές εργασίες

2010-11

1.      Using machine learning techniques to improve the behavior of a medical decision support system / Μεταπτυχιακή σπουδάστρια: Eman Mohamed Nabil Mohamed ABO EL Anin Al Kholy. (Τμήμα Φυσικοθεραπείας)

2.      Δημιουργία ευφυούς συστήματος διάγνωσης παθήσεων του προστάτη, / Μεταπτυχιακή σπουδάστρια: Μαρία Τσιμάρα. (Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ))

3.      Ευφυές σύστημα για τον έλεγχο της υπέρτασης, / Μεταπτυχιακός σπουδαστής Κουλούρης, Βασίλειος (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΔΕ))

Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών

 

Β.2.3 Μέλος 3μελούς επιτροπής εξέτασης 22 Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

 

Β.2.4  Εργασίες σε εξέλιξη

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιπλέον 11 πτυχιακές εργασίες και 4 μεταπτυχιακές εργασίες σε συνεργασία με την Iατρική Σχολή και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Β.3 Διδακτικά Συγγράμματα

Β.3.1 Βιβλία

1.      «Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας-Πρόνοιας» Κ. Κουτσογιάννης, Α. Λαζαρίδης, Μ.Ν. Noelle, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝ» 2002. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και τους φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

2.      «Τεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας-Πρόνοιας» Κ. Κουτσογιάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΙΩΝ» 2006. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας)

3.      «Ευφυής Προγραμματισμός Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Κουτσογιάννης Κων/νος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών).

 

Β.3.2 Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Πάτρας  (Πηγή: http://eclass.teipat.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=30)  για τα μαθήματα:

·         Πληροφορική της Υγείας  (Θεωρία)                          

·         Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία (Θεωρία)            

·         Βιοστατιστική - Οικονομία της Υγείας (Θεωρία)      

·         Διαγνωστική Απεικόνιση (Θεωρία)                                       

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Θεωρία)                              

·         Μεθοδολογία Έρευνας (Εργαστήριο)

·         Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης

·         Τεχνητή  Νοημοσύνη και Αναπαράσταση Γνώσης (το συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται και μέσω τηλεκατάρτισης με ειδικό εξοπλισμό, (Πηγή: https://sites.google.com/site/technetenoemosyne/ )

 

Β.4 Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών

Β.4.1 Επόπτης σπουδαστών στην Πρακτική Άσκηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Οπτικής & Οπτομετρίας.

Β.4.2 Επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης τμήματος Οπτική & Οπτομετρίας.

 

Β.5 Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

·         Μέλος ΟΜΕΑ τμήματος Φυσικοθεραπείας

·         Υπεύθυνος Εσωτερικής Αξιολόγησης τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας

 

Β.6 Επιστημονικές Δραστηριότητες

 

Β.6.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Β.6.1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1.      Επιστημονικός υπεύθυνος  εγκεκριμένης και υπό υλοποίηση πρότασης Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας, με θέμα: «Πρακτική άσκηση ΤΕΙ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. (2010 – 2013).

2.      Ιδρυματικός Υπεύθυνος και υπεύθυνος του Υποέργου 13 (Κεντρικές Δράσεις) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ». (2010 – 2013).

3.      Μέλος κύριας Ερευνητικής Ομάδας εγκεκριμένης και υπό υλοποίηση πρότασης με θέμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» (2010 – 2013).

 

Β.6.1.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ

1.      Επιστημονικός υπεύθυνος  προγράμματος SAHEL στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRUNDVIGII με συμμετοχή Πανεπιστημίων και φορέων από Νορβηγία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία και Ελλάδα με στόχο εκπαιδευτικές ανταλλαγές ενηλίκων (2010-2012).

2.      Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  προγράμματος ERASMUS-MUNDUS  LOT2 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS MUNDUS με συμμετοχή 10 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Βέλγιο, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Βουλγαρία) και 10 Πανεπιστημίων από την Μέση Ανατολή (Αίγυπτο, Ισραήλ) με στόχο εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, και εκπαιδευτικού προσωπικού (2008-2011).

 

Β.6.2 Προτάσεισ για προγραμματα χρηματοδοτησησ

Β.6.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1.      Επιστημονικός υπεύθυνος κατατεθείσας πρότασης με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-ΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ».

2.      Μέλος της Κύριας Επιστημονικής Ομάδας της κατατεθείσας πρότασης του Καθ. Φυσικοθεραπείας Δρ. Γεώργιου Γιόφτσου – ΤΕΙ Λαμίας με θέμα: «Αξιολόγηση φυσιολογικής νευρομυϊκής λειτουργίας τετρακεφάλου μυός και διαταραχέςτης σε σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου» «Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

3.      Μέλος κύριας Ερευνητικής Ομάδας κατατεθείσας πρότασης με θέμα: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ».

4.      Μέλος Ερευνητικής Ομάδας Β (ΤΕΙ Πάτρας) της κατατεθείσας πρότασης του Καθ. Φυσικοθεραπείας Δρ. Γεώργιου Γιόφτσου – ΤΕΙ Λαμίας  με θέμα «Καθορισμός νευρομυϊκών προτύπων λειτουργίας τετρακεφάλου μυός με τη χρήση υβριδικών μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης: η επίδραση παθολογικών και τραυματικών παραγόντων, καθώς και της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

5.      Μέλος Ερευνητικής Ομάδας Β (ΤΕΙ Πάτρας) της κατατεθείσας πρότασης του Καθ. Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Γεώργιου   με θέμα «Βιομετρική αναγνώριση πολλών χαρακτηριστικών και σύνθεση της πληροφορίας» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

 

Β.6.2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ

1.      Επιστημονικός υπεύθυνος της κατατεθείσας πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EΑCEA (EUROPE-CANADA) με συμμετοχή 5 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα) και τριών Πανεπιστημίων από τον Καναδά (Manitoba, Western Ontario, Ryerson) με στόχο την δημιουργία νέου κοινού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ιατρική Φυσική.

(Η συγκεκριμένη πρόταση ενώ έχει εγκριθεί ΔΕΝ υλοποιείται λόγω των περικοπών του σχετικού προϋπολογισμού από την πλευρά του Καναδά )

 

 

Β.7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης (www.intehealthphysicslab.gr)

 

Β.7.1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

WORKSHOP

διεθνουσ επιτροπησ ατομικησ ενεργειασ (μέσω Ελληνικής επιτροπησ ατομικησ ενεργειασ) και διεθνουσ επιτροπησ ιατρικησ φυσικησ IAAEA-IOMP WORKSHOP- RER0028/9007/01: Regional Workshop on Medical Physics Education Lithuania, Kaunas University of Technology (Oncology Clinic of Kaunas Medical University and Oncology Hospital of Kaunas Medical University), Vilnius University (Oncology Institute of Vilnius University), Kaunas 22-09-2010 έως 24-09-2010.

      7th ICNIRP International NIR Workshop  Edinburgh, Scotland, United Kingdom  9-11 Μάϊος 2012

      ICNIRP/WHO International Workshop on Non-Ionizing Radiation (NIR) Protection in Medicine Bonn, Germany2 Δελεμβρίου 2012

      ICNIRP International Workshop on Non-Ionizing Radiation (NIR) Θεσσαλονίκη 14-16 Ιουνίου 2013        

      "Current Topics in NIR Protection" organized by the Health Physics and Computational Intelligence Laboratory of the Technological Educational    Institute of Patras (TEI) with ICNIRP participation, Patras, Greece, 17 Ιουνίου 2013

Ειδικές Τεχνικές Μετρήσεων

·         EMF-Measurement Training Course "Exposure Measurements with the SRM-3000 / -3006" Prof. Dr.-Ing. Matthias Wuschek Deggendorf University of Applied Sciences, Αθήνα 2 Απριλίου 2011.

 

Β.7.2  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ΜΗ – ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

 

Διεργαστηριακές Δοκιμασίες

·         Επιτυχής Συμμετοχή στη Διεργαστηριακή συγκριτική μέτρηση που διοργανώθηκε στον χώρο του  TP EmiTel Sp. z o.o.Radio and Television Transmitting Centre (RTVTC) Rzeszów στην περιοχή  Sucha Góra; Czarnorzeki 90 38-420 του Korczyna της Πολωνίας η οποία  οργανώθηκε από το  ResearchLaboratoryof  TPEmiTel Bosmańska 51 81-116 Gdynia Poland με Accreditation number: AB 791 καθώς και το CentralInstituteforLabourProtectionNationalResearchInstitute (CIOP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Poland, 27 Μαϊου 2009.

·         Επιτυχής Συμμετοχή στις Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ΜΗ – ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ της Ε.Ε.Α.Ε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του «Κανονισμού διενέργειας μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθμών κεραιών» της υπ. αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008). με την συμμετοχή 14 εργαστηρίων Μη – Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών,  Αθήνα 11 και 12 Φεβρουαρίου 2010.

 

Β.8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Β.8.1 ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ (4 σε σύνολο 27)

1.      Kounis NG, Kounis GN, Koutsojannis C, Tsigkas G, Almpanis G, Mazarakis A. Metal allergy, atrial septal occluder devices and the risk of Kounis syndrome Ann Thorac Surg. 2010 Dec; 90(6):2087-8. 

2.      Almpanis G, Mazarakis A, Tsigkas G, Koutsojannis C, Kounis GN, Kounis NG. Acute stent thrombosis and atopy: implications for Kounis syndrome Int J Cardiol. 2010 Nov 19;145(2):398-400.

3.      Kounis NG, Kounis GN, Almpanis G, Mazarakis A, Koutsojannis C. Extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN), acute myocardial infarction and the Kounis syndrome Arch Med Res. 2010 Feb;41(2):149; author reply 150. Epub 2010 Mar 24.

4.      Almpanis GC, Tsigkas GG, Koutsojannis C, Mazarakis A, Kounis GN, Kounis NG. Nickel allergy, Kounis syndrome and intracardiac metal devices Int J Cardiol. 2010 Nov 19;145(2):364-5. Epub 2010 Mar 6.

(Πηγή: www.pubmed.com)

 

Β.8.2 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ

1.      Koutsojannis, S Sirmakessis Tools and applications with artificial intelligence C Springer Verlag, 2009

 

Β.8.3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1.      C Koutsojannis, A Koupparis, I Hatzilygeroudis, HEPAR: An Intelligent System for Hepatitis Prognosis and Liver Transplantation Decision Support Tools and Applications with Artificial Intelligence, Springer Verlag, 163-180, 2009

2.      I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, N Papachristou , Improving the Adaptiveness of an e-Learning System  Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, 177-198, 2008.

 

Β.8.4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 1. Βλαχόπουλος Γιώργος, Κουτσογιάννης Κων/νος, Βιοστατιστική -Εφαρμογή με SPSS και R Project, Εκδόσεις ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ, 2013 (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Φυσικοθεραπείας)
 2. Κ. Κουτσογιάννης, Α. Λαζαρίδης, Μ.Ν. Noelle «Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας-Πρόνοιας» ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝ» 2002. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
 3. Κ. Κουτσογιάννης «Τεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας-Πρόνοιας» ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΙΩΝ» 2006. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας)
 4. Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Κουτσογιάννης Κων/νος, «Ευφυής Προγραμματισμός Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005. (χορηγείται ως κύριο σύγγραμμα στους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών).

 

Β.8.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

1.      Billis E,  Koutsogiannis C, Fousekis  K, , Giatrakou s, Parasiri T , Tsepis  E . Does taping affect the upper and lower trapezius electromyographic activity amongst  patients with suspected subacromial impingement? (2009). A pilot study. Journal of Sports Science and Medicine, 8 (Suppl 11), p143.

2.      Fousekis K., Tsepis E., Skountzos K., Koutsojannis C., Billis E., Vagenas G. Flexiblility Assymetries of the lower extremities in professional soccer players (2009) J of Sports Science and Medicine (suppl 11), p120.

 

Β.9 Επιστημονικεσ Ανακοινωσεισ

Β.9.1 ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14 Aνακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές)  

 

1.      Koutsojannis C, Medical Physics Education in Greece: Current Status and a New ProposalIAAEA-IOMP WORKSHOP- RER0028/9007/01: Regional Workshop on Medical Physics Education Lithuania, Kaunas University of Technology

2.      Papandreou M. Billis E., Giatrakou S., Parasiri E., Tsepis E., Fousekis K,m Koutsojannis C. The effects of taping on upper trapezius electromyographic activity among patients with suspected subacromial impingement and anterior glenohumaral subluxation: A pilot study.14th Ann Congress of the European Coll of Sport Science, Oslo/Norway June 24-27, 2009.

3.      C Koutsojannis, S Kaplanis Medical Physics Degree: A Mature Choice For Greece World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7-12 ...2009

4.      C Koutsojannis, E Nabil, M Tsimara, I Hatzilygeroudis, Using Machine Learning Techniques to improve the behaviour of a medical decision support system for prostate diseases, Intelligent Systems Design and Applications, 2009. ISDA'09. Ninth ...2009

5.      C. Koutsojannis, Electric Stimulation and Pudendal Evoked Potential Recordings for Management of Stress Incontinence in Women 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biomedical Engineering 2009

6.      C Koutsojannis, M Tsimara, E Nabil HIROFILOS: a medical expert system for prostate diseases, Proceedings of the 7th WSEAS international conference on Computational ..., 2008

7.      C Koutsojannis, A Andrikopoulos, H Patakas, I Basilakakis, M Katsardi Web-based education against computer anxiety of Greek health care professionals,
Proceedings of the 12th WSEAS international conference on Computers, 51-56Μ, 2008

8.      A Papadopoulos, M Katsardi, C Koutsojannis Nicotine addiction among physicians in Greece Annals of General Psychiatry 7 (Suppl 1), S340 2008

9.      M Katsardi, C Koutsojannis The impact of biomedical technology education on health care professional's technophobia,  Annals of General Psychiatry 7 (Suppl 1), S337, 2008

10.  S Vandarakis, E Vandarakis, M Katsardi, C Koutsojannis  Daily stress and concept of self in Greek ambulance personnel, Annals of General Psychiatry 7 (1), S334 2008

11.  C Koutsojannis, I Hatzilygeroudis PIESYS: a patient model-based intelligent system for continuing hypertension management,  Knowledge Management for Health Care Procedures, 137-148, 2008

12.  I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, N Papachristou, Improving the Adaptiveness of an e-Learning, System Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, 177-198, 2008

13.  Katsardi M., Koutsojannis C.: Μale Ιnfertility and Depression Disorder in Greece, XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Sept, 2008 Prague Czech Republic.

14.  Koutsojannis C , Katsardi M.: The Relationship between Depression and Internet Use of Young people in Greece, XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 Sept, 2008 Prague Czech Republic.

 

 

Συνολικός ImpactFactor :   13.60 (σε σύνολο 77.38)

Ετεροαναφορές:   21 (έως 22/5/2012)

(Πηγή:  www.Scopus.com )

 

Β.9.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Ερευνητικές ανακοινώσεις)         

1.      1. Ι.  Κικιλής, Κ.  Φουσέκης, Η.Τσέπης, Κ.Κουτσογιάννης, Η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα του μυϊκού τόνου ηρεμίας στην οσφυϊκή μοίρα μετά την επίδραση στροφικού χειρισμού υψηλής ταχύτητας μικρού εύρους  σε οσφυαλγικά άτομα. 4ο Διατμηματικό Συνέδριο Σπουδαστών Φυσικοθεραπείας. Αίγιο 15-17 Μαΐου 2009

2.   2. Χαραλαμποπούλου Φ.,Στραβόλαιμος Δ, Φιλίππου Ν, Κουτσογιάννης Κ. Οι αντιλήψεις των φυσικοθεραπευτών για τους επαγγελματικούς κινδύνους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 4ο Διατμηματικό Συνέδριο Σπουδαστών Φυσικοθεραπείας. Αίγιο 15-17 Μαΐου 2009.

3.       3. Γιατράκου Σ, Παρασύρη Τ, Μπίλλη Ε, Κουτσογιάννης Κ, Περίδεση τύπου tape σε παθολογικές καταστάσεις του ώμου: Μια ηλεκτρομυογραφική μελέτη4ο Διατμηματικό Συνέδριο Σπουδαστών Φυσικοθεραπείας. Αίγιο 15-17 Μαΐου 2009

 

β.9.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ

 

1.   1st International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications (CIMA 2008) I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, J Prentzas ECAI 2008, the 18th Conference on Artificial Intelligence, University of Patras  Patras 21-25 July 2008.

2.     Hybrid Intelligent Decision Technologies: Approaches and Applications, I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, V Palade, 3rd International Conference on Intelligent Decision Technologies, University of Piraeus, Greece, 20-22 July 2011

 

Β.10 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

β.10.1 Κριτησ σε επιστημονικα περιοδικα

 Μέλος της επιτροπής κριτών (reviewer) στο επιστημονικό περιοδικό (peer review)

International Journal on Artificial Intelligence Tools Starting with Vol.14 (1) 2005, the information on the contents of IJAIT is indexed in:

 • Science Citation Index Expanded
 • ISI Alerting Services
 • CompuMath Citation Index
 • Current Contents® /Engineering, Computing, and Technology

β.10.2 Μέλος επιστημονικων εταιριων-συλλογων

·        Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)

Β    BIOELECTROMAGNETICS SOCIETY (BEMS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΒΙΤ)

 

β.10.3 Συμμετοχη σε διδακτορικεσ διατριβεσ

 ·         Μέλος τριμελούς επιτροπής διδακτορικής διατριβής της κ. Σοφίας Κούνη  με τίτλο «Χρήση Λεκτικών Ακουστικών  Προκλητών Δυναμικών για την διάγνωση της Δυσλεξίας» του Παν/μίου Ιωαννίνων

 

Β.11 εκλεκτορικα σωματα

Β.11.1 ΤΕΙ Πάτρας

- Πρόεδρος τριμελούς εισηγητικής επιτροπής αξιολόγησης και κρίσης για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΕΠ βαθμίδας καθ. Εφαρμογών με ειδικότητα «Φυσικοθεραπεία» και εξειδίκευση «Αθλητιατρική-Επιδημιολογία Αθλητικών Κακώσεων» του Τμ. Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο 324/8.3.2010)

- Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για μια θέση εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων- Εγκεφαλικά Επεισόδια» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας-Παράρτημα Αιγίου (Αίγιο 325/8.3.2010)

- Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για μια θέση εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ορθοπεδική-Τραυματολογία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο 326/8.3.2010)

- Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για μια θέση εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθ. Εφαρμογών με ειδικότητα «Φυσικοθεραπεία» και εξειδίκευση «Φυσικοθεραπεία Εγκεφαλικών Επεισοδίων-Νευροαποκατάσταση» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο 323/8.3.2010)

Β.11.2 Άλλα ΤΕΙ

-  Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και 11μελούς επιτροπής κρίσης πλήρωση μιας θέσης μέλους ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με ειδικότητα «Ιατρική Φυσική» Τμ. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας (Πάτρα 2887/3.3.2010)

 

Β.12 Μέλος επιτροπων συνεδριων

Μέλος επιστημονικής Επιτροπής στα:

β.12.1 ΔΙΕΘΝΗ

1.    ECAI 2008, the 18th Conference on Artificial Intelligence, University of Patras  Patras 21-25 July 2008

     Workshop on "Current Topics in NIR Protection" organized by the Health Physics and Computational Intelligence Laboratory of the Technological Educational Institute of Patras (TEI) with ICNIRP participation, Patras, Greece

 

β.12.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1.      4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αίγιο 15 – 17 Μαϊου 2009

       2.    23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2013

Β.12 Διοικητικό / Τεχνικό Έργο – Συμμετοχή σε Επιτροπές

b.12.1 διοικητικεσ Θέσεισ:

·         Αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-9 (Πάτρα 4569/15.4.08)

·         Προϊστάμενος του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας κατά  τα Ακαδημαϊκά  έτη 2009-10 έως και 2013-14 (Πάτρα 8802/24.07.2009, 11259/16.8.2010)

 

b.13 Μέλος Επιτροπων

β.13.1 Καθηκοντα Ακαδημαϊκου Περιεχομενου ( 13 αναθέσεις)

·         Μέλος Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ της Πάτρας (Πάτρα 13411/14.11.2008)

·         Μέλος επιτροπής παραλαβής και καλής λειτουργίας Κλιματιστικών μονάδων που τοποθετήθηκαν στα Τμήματα του Παραρτήματος Αιγίου (Πάτρα 21251/02.11.2009)

·         Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής  για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (12996/11.11.2009)

·         Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Σπουδών Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Πάτρα 3629/19.3.2010)

·         Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων συνεργατών για την ανάθεση έργου διάρκειας δύο μηνών στ Παραρτήματα του ΤΕΙ της Πάτρας (Πάτρα 4683/16.04.2010)

·         Επιτροπή Παραλαβής του φακέλου υποψηφιότητας για την έκδοση του προσωρινού πτυχίου επάρκειας τύπου Β. (Πάτρα 15060/30.12.2008)

·         Μέλος Επιτροπής Πιστοποίησης του Έργου Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2007-2008 (Πάτρα 12978/6.11.2008)

·         Υπεύθυνος δημιουργίας και λειτουργίας της ιστοσελίδας του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας (Αίγιο 1175/8.12.2009)

·         Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Συνεργατών (Πάτρα 558/13.5.2008)

·         Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Συνεργατών για τα Παραρτήματα του ΤΕΙ της Πάτρας (Πάτρα 4683/16.4.2010)

·         Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγών κατατασσόμενων Σπουδαστών Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Πάτρα 11124/7.10.2009)

·         Επιτροπή Erasmus/ECTS του Τμ Φυσικοθεραπείας (Πάτρα 13730/24.11.2008)

·         Επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος ΦΘ (Πάτρα 10145/10.9.2008 & 16583/3.12.2010)

 

b.13.2 Τεχνικού Περιεχομενου (15 αναθέσεις)

§  Επιτροπή παραλαβής αναλωσίμων και λοιπού υλικού του υποέργου 4 τμήματος Νοσηλευτικής του έργου Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (13259/12.11.2008)

§  Επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων του υποέργου 10 του έργου Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2007-2008 (Πάτρα 12979/06.11.2008)

§  Επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού του υποέργου 8 με τίτλο «Διοργάνωση Ημερίδων» των τμημάτων Οπτικής & Οπτομετρίας και Μουσειολογίας & Μουσειογραφίας του έργου Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2007-2008 (Πάτρα 5450/9.5.2008)

§  Επιτροπής Καταγραφής Εξοπλισμού τμήματος Φυσικοθεραπείας (Αίγιο 2764/7.11.08)

§  Επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού του υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων πολλαπλής βιβλιογραφίας για το τμήμα Οπτικής-Οπτομετρίας (Πάτρα, 5282/07.05.08)

§  Εφορευτική επιτροπή παρ/ματος Αιγίου για τις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου –Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Πάτρας (Πάτρα 5459/09.05.2008)

§  Επιτροπή  υπογραφής καρτών σίτισης των σπουδαστών του Παραρτήματος Αμαλιάδας 2009-10 (Πάτρα, 13272/05.10.10)

§  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (ανοικτός διεθνής διαγωνισμός ) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Πάτρας και του Παρ/ματος Αιγίου (Πάτρα, 7284/18.06.08)

§  Μέλος επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ανοικτός διεθνής διαγωνισμός ) στο ΤΕΙ της Πάτρας (Πάτρα 13925/26.11.2009)

§  Υπεύθυνος επιτροπής εκτίμησης απολεσθέντος εξοπλισμού (Πάτρα, 6029/ 11.05.2010)

§  Μέλος επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων (ανοικτός διεθνής διαγωνισμός ) για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμ. Οπτικής-Οπτομετρίας του ΤΕΙ Πάτρας (Πάτρα, 14790/01.11.2010)

§  Υπεύθυνος επιτροπής εκτίμησης απολεσθέντος εξοπλισμού (Πάτρα, 6029/ 11.05.2010)

§  Επιτροπή παραλαβής πετρελαίου για το Παρ/μα Αιγίου (Πάτρα, 14833/16.12.09)

§  Επιτροπή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης για την καθαριότητα των κτιρίων των παρ/μάτων καθώς και των εξωτερικών χώρων αυτών (Πάτρα, 16850/21.12.2010)

§  Επιτροπή παραλαβής τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου εργαστηριακού υλικού για το τμήμα Οπτικής-Οπτομετρίας (Πάτρα, 2627/26.02.2010)

 

Β.14 ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προβολή του Τμήματος Φυσικoθεραπείας μέσω της συμμετοχής σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, σε επιτροπές κρίσης επιστημονικών περιοδικών και διδακτορικών Πανεπιστημίων, της δημοσιευμένης έρευνας, των επιστημονικών ανακοινώσεων σε συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού και της οργάνωσης και συμμετοχής σε προτάσεις χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook